Cymru ar y Map

Rydym ni’n gam yn nes at wrando ar SatNav yn siarad Cymraeg yma yn Sefydliad Data Agored Caerdydd, gan ein bod yn gweithio ar fenter arloesol arlein i boblogi map o Gymru gydag enwau Cymraeg y genedl.

Mae’r map newydd hwn bellach i’w weld ar-lein ar wefan openstreetmap.cymru diolch i ddyfeisgarwch dylunydd gwe ein prosiect #MapioCymru sef Carl Morris.  Ewch i weld y map cyffrous hwn nawr, neu’r ennyd gewch chi gyfle i ymweld gyda’ch ardal chi arlein.

Dangoswyd ein Map i Gymru yn gyhoeddus am y tro cyntaf yn Hacio’r iaith, lle bu cryn dipyn o gefnogaeth o arbenigwyr y sector technoleg a chyhoeddus a oedd yn bresennol, sy’n argoeli’n dda iawn o ran gwaddol i’r prosiect.

Camau nesaf y prosiect cynhenid hwn bydd i ni ennyn pobl Cymru i roi eu ‘milltir sgwâr’ ar y map er mwyn sicrhau bod enwau Cymraeg o safon yn gallu ymddangos.  Mae hyn yn dilyn cyfnod o boeni’n arw am sefydlogrwydd ein henwau hynafol – sydd eisoes wedi cael ei amlygu yn ein cyfryngau traddodiadol a thorfol.

Os oes gennych chi gyfrif Google neu facebook, mae’n hawdd cofrestru gyda openstreetmap.org er mwyn brwydro dros yr iath ar y ffin newydd mwyaf newydd; sef technoleg!

Mae’r prosiect hwn wedi ei gefnogi gan grant o £19,900 gan gronfa #Cymraeg2050 Llywodraeth Cymru sydd yn hybu’r defnydd o Gymraeg yn y gymuned yn ogystal â hyrwyddo technoleg sy’n cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg.

Dwedodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Eluned Morgan;

“Rydyn ni am weld y Gymraeg yn dod yn rhan arferol o fywyd bob dydd fel bod siaradwyr o bob lefel yn teimlo’n hyderus wrth ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol.

Fe fydd arddangos enwau lleoedd yn Gymraeg yn galluogi siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio technoleg mapio yn eu hiaith eu hunain, ac i osod map gyda digwyddiadau codi arian neu gyngherddau ar eu gwefan eu hunain, gydag enwau llefydd yn Gymraeg.

Mae #MapioCymru yn un o nifer o brosiectau Cymraeg 2050 a fydd yn ei gwneud hi’n haws i bobl ddefnyddio’r Gymraeg, boed wyneb yn wyneb yn y gymuned ac yn y gweithle neu drwy lwyfannau digidol.”

Er mwyn darganfod mwy am sut i gyfrannu i’n map Cymraeg arlein, cysylltwch gyda rheolwr y prosiect:

Wyn Williams @dailingual

mapiocymru@dailingual.com

ffôn Caerdydd 707 469

Map o Gymru (gan fwyaf) yn Gymraeg

Nid yw’r data yn hollol gywir na chyflawn eto! Cyfrannwch i’r diweddariad nesaf. Data ar y map Ⓗ Cyfranwyr OpenStreetMap

Cyhoeddwn ein bod wedi cwblhau rhan gyntaf ein prosiect ‘Map i Gymru‘ : os ewch chi i openstreetmap.cymru fe welwch chi fap o Gymru gyda enwau lleoedd yn Gymraeg (gan fwyaf). 

Mae’r map hwn yn tynnu data oddi wrth gronfa ddata byd-eang OpenStreetMap ac yna’n edrych am bethau (megis ffyrdd, pentrefi, adeiladau a.y.y.b) sydd efo enw Cymraeg [wedi’i ddynodi yno gan enw: cy].  Gan lawer o’r nodweddion eisoes enw Cymraeg wedi ei ddynodi, ond yn anffodus mae yna lawer yn fwy sydd heb gael eu nodi yn Gymraeg eto.

Ar gyfer y nodweddion nad sydd yn berchen ar enw Cymraeg (eto!), naill ai nad yw’r enw yn ymddangos o gwbl (sef y rheswm bod y map yn edrych braidd yn wag ar hyn o bryd) neu ddefnyddiwn yr enw sydd eisoes wedi ei ddynodi.  Efallai bod yr enw yna’n Saesneg, efallai bod yr enw’n Gymraeg – neu ambell waith mae’r enw yn gyfredol yn y ddwy iaith fel sydd yn digwydd yn Aberystwyth!

Gallwn ddatgan hefyd bod y rheolau rydym yn dilyn braidd yn gymhleth yn hyn o beth, felly rydym wedi gofyn i’n datblygwr Carl Morris i esbonio hynny’n fwy trylwyr yn ei flogiad ef – a fydd yn ymddangos ar y wefan yma cyn bo hir gobeithio.

Fodd bynnag, peidiwch ag oedi, edrychwch ar y map yma nawr.

Fe fydd unrhyw olygu o gronfa ddata fyd-eang openstreetmap.org yn ymddangos ar ein gwefan openstreetmap.cymru ni y diwrnod canlynol.

Felly, pe baech wedi arfer gyda OSM ac yn wir am ychwanegu mwy o enwau Cymraeg gyda’r tag  enw:cy yna cewch amdani os gwelwch yn dda! Fe fyddwn ni yn parhau gyda’r gwaith o ddarparu cefnogaeth i bobl Cymru sydd am gyfranogi i’r map dros yr wythnosau nesaf, felly dilynwch y wefan yma er mwyn cofrestru i dderbyn diweddariadau ebyst.