26.4.18 Cymru Arloesol: Technoleg #Cymraeg2050 yn arloesi yng Nghaerdydd

Shwmae!

Mae ein prosiect  #mapioCymru wedi cael gwahoddiad i siarad am ein ‘Map i Gymru’ sef:

openstreetmap.Cymru

mewn digwyddiad arloesi Dydd Iau yma Ebrill 26ain o 3pm yn y Tramshed, Caerdydd.

Digwyddiad yw hwn i ddathlu prosiectau #Cymraeg2050 a drefnwyd gan ein noddwyr yn Llywodraeth Cymru, felly rydym yn edrych ymlaen at weld beth mae’r gwahoddedigion eraill wedi bod yn creu hefyd!

Mae hyn oll yn teimlo fel esgus gwych i ddangos y digwyddiad ar ein map, sy’n llithro o gwmpas y lle os am fynd am dro, cofiwch;

Archebwch docyn/nau ar gyfer Cymru Arloesol: Technoleg Cymraeg 2050 :  fan hyn .  DIOLCH!

Mapio Bangor

Dyma fanylion ein digwyddiad olaf o ran rhan cyntaf ein prosiect at eich sylw, os gwelwch yn dda:
Dydd Mercher yma 28ain o fis Mawrth, Canolfan Arloesi Pontio,
Ffordd Ddeiniol, Bangor, Gwynedd LL57 2TQ  rhwng 2-6pm :
Gweithdy #mapioCymru i osod enwau Cymraeg eich #milltirsgwâr ar fap Sefydliad Data Caerdydd
 https://openstreetmap.cymru [prosiect #Cymraeg2050 Llywodraeth Cymru]
yng ngofal Angharad Owen, cyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor.
Does dim rhaid archebu lle, gallwch ddod draw os y chi yn dre!
ebostiwch mapioCymru AT dailingual DOT org am wybodaeth bellach, neu ddilynwch ein hashnod #mapioCymru ar y cyfryngau cymdeithasol.
DIOLCH
D Wyn Williams @dailingual

 

Mapio eich Milltir Sgwâr

Dyma sut i #MapioCymru…

 1. Ewch i openstreetmap.org
 2. Cofrestrwch trwy ddefnyddio eich ebost neu eich cyfrif Google ayyb.
 3. Mewngofnodwch i openstreetmap.org … Rydych nawr yn barod i gyfrannu!

Ychwanegu enw Cymraeg

Dywed eich bod eisiau ychwanegu enw Cymraeg ar gyfer stryd: Heol Y Prior, Caerfyrddin er enghraifft…

 • Cliciwch yn y bar chwilio (‘Search’) yn eich ffenest OpenStreetMap, yna teipiwch enw’r lle yn Saesneg.

  • Yna, cliciwch ar yr enw cywir o’r rhestr sy’n ymddangos ar y chwith (gwnewch yn siwr eich bod yn dewis y ‘peth’ iawn – e.e. ‘Residential Road’ ar y cam yma – oherwydd gall yr un enw fod ar stryd, tref, ardal, a.y.y.b.…)

Bydd y ‘peth’ rydych wedi dewis yn ymddangos mewn coch, gyda’r holl wybodaeth am y peth wedi rhestru ar y chwith, fel hyn: Nid oes enw Cymraeg yn bodoli eisoes ar gyfer y peth yma, felly awn ymlaen i ychwanegu un…

 • Cliciwch ar y triongl wrth y botwm golygu (‘Edit’), ar dop y dudalen,

…a chliciwch ar ‘Edit with iD (in-browser editor)’ Mi fydd y map yn ymddangos fel hyn, gyda’r peth rydych am olygu yn fflachio mewn coch: Ar ochr chwith y sgrin, o dan ‘Name’, mi welwch groes fach, neu symbol ‘+’ Os cliciwch ar hwn, bydd blychau ychwanegol yn ymddangos:

   • Dechreuwch deipio ‘Cymraeg’ yn y blwch gyntaf, ac yna cliciwch ar ‘Cymraeg’ o’r rhestr sy’n ymddangos mewn glas.
   • Yn yr ail flwch, teipiwch yr enw Cymraeg ar gyfer y lle (neu’r peth)…
   • Ar ôl gwneud eich cyfraniad, cofiwch bwyso botwm ‘Save’ er mwyn arbed eich diweddariad ar dop y tudalen:
   • Mi fydd y wefan yn gofyn am nodyn (Changeset Comment) er mwyn i chi esbonio eich newidiadau. Mae hyn i alluogi eraill i olygu eich newidiadau i’r map, i wirio bod pob dim yn gywir.

Mi allwch hefyd ychwanegu ffynonellau (‘Sources’), h.y. o ble gafoch chi’r wybodaeth. …Pwyswch ‘Upload’ ….

 • Llongyfarchiadau, rydych wedi cyfrannu i’r map!

Mi fydd enw Cymraeg newydd yn ymddangos ar OpenStreetMap.cymru erbyn y diwrnod nesaf (- ac mi fyddwn ni yn gwneud dawns fach o hapusrwydd!) Diolch o galon am helpu #MapioCymru , ac os gwelwch yn dda cofiwch ddefnyddio’r hashnod yna wrth rannu ar eich cyfryngau cymdeithasol chi! : mae yna fotymau ar gyfer rhannu ar twitter, facebook a Google+ i’w gweld ar y dudalen uchod.

Noddir prosiect ‘Map i Gymru’ gan grant #Cymraeg2050 Llywodraeth Cymru.

Nodweddion openstreetmap.cymru ychwanegol

Ry ni wedi ychwanegu ambell i nodwedd (wel, Carl sydd wedi llwyddo i wneud hynny i ddweud y gwir).

Gallwch greu dolen i le arbennig yng Nghymru. Dyma Aberystwyth.

Yn ogystal, fe allwch osod y map ar eich gwefan eich hun.

A gallwch roi pin ar fap sydd ar wefan allanol.

Dyma fap sy’n arddangos gweithgaredd nesaf ni Gweithdy Sefydliad Data Caerdydd.

Cymru ar y Map

Rydym ni’n gam yn nes at wrando ar SatNav yn siarad Cymraeg yma yn Sefydliad Data Agored Caerdydd, gan ein bod yn gweithio ar fenter arloesol arlein i boblogi map o Gymru gydag enwau Cymraeg y genedl.

Mae’r map newydd hwn bellach i’w weld ar-lein ar wefan openstreetmap.cymru diolch i ddyfeisgarwch dylunydd gwe ein prosiect #MapioCymru sef Carl Morris.  Ewch i weld y map cyffrous hwn nawr, neu’r ennyd gewch chi gyfle i ymweld gyda’ch ardal chi arlein.

Dangoswyd ein Map i Gymru yn gyhoeddus am y tro cyntaf yn Hacio’r iaith, lle bu cryn dipyn o gefnogaeth o arbenigwyr y sector technoleg a chyhoeddus a oedd yn bresennol, sy’n argoeli’n dda iawn o ran gwaddol i’r prosiect.

Camau nesaf y prosiect cynhenid hwn bydd i ni ennyn pobl Cymru i roi eu ‘milltir sgwâr’ ar y map er mwyn sicrhau bod enwau Cymraeg o safon yn gallu ymddangos.  Mae hyn yn dilyn cyfnod o boeni’n arw am sefydlogrwydd ein henwau hynafol – sydd eisoes wedi cael ei amlygu yn ein cyfryngau traddodiadol a thorfol.

Os oes gennych chi gyfrif Google neu facebook, mae’n hawdd cofrestru gyda openstreetmap.org er mwyn brwydro dros yr iath ar y ffin newydd mwyaf newydd; sef technoleg!

Mae’r prosiect hwn wedi ei gefnogi gan grant o £19,900 gan gronfa #Cymraeg2050 Llywodraeth Cymru sydd yn hybu’r defnydd o Gymraeg yn y gymuned yn ogystal â hyrwyddo technoleg sy’n cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg.

Dwedodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Eluned Morgan;

“Rydyn ni am weld y Gymraeg yn dod yn rhan arferol o fywyd bob dydd fel bod siaradwyr o bob lefel yn teimlo’n hyderus wrth ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol.

Fe fydd arddangos enwau lleoedd yn Gymraeg yn galluogi siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio technoleg mapio yn eu hiaith eu hunain, ac i osod map gyda digwyddiadau codi arian neu gyngherddau ar eu gwefan eu hunain, gydag enwau llefydd yn Gymraeg.

Mae #MapioCymru yn un o nifer o brosiectau Cymraeg 2050 a fydd yn ei gwneud hi’n haws i bobl ddefnyddio’r Gymraeg, boed wyneb yn wyneb yn y gymuned ac yn y gweithle neu drwy lwyfannau digidol.”

Er mwyn darganfod mwy am sut i gyfrannu i’n map Cymraeg arlein, cysylltwch gyda rheolwr y prosiect:

Wyn Williams @dailingual

mapiocymru@dailingual.com

ffôn Caerdydd 707 469

Map i Gymru : adeiladu map agored yn Gymraeg

Drafft o Fap i Gymru!

BLOG GAN CARL MORRIS

Cymrwch gip ar y map yma o Gymru, ble mae’r enwau lleoedd i’w gweld yn Gymraeg: https://openstreetmap.cymru

Mae nifer o bobl heb weld enwau megis Aberteifi, Treffynnon neu Aberdaugleddau ar fap arlein – neu’n wir unrhyw fap…

“Nid yw Hon ar fap” fel meddai T.H. Parry-Williams yn ei gerdd enwog.

Defnyddiwyd yr enwau yma am sawl cenhedlaeth hyd heddiw, yn nhrafodaethau, yn y cyfryngau ac ar arwyddion ffyrdd wrth gwrs. Mae gan Wicipedia Cymraeg erthyglau sy’n cyfeirio at yr enwau Cymraeg yma.

Serch hynny, nid yw’r enwau cyfarwydd yma fel arfer yn cael eu cynnig nac eu cydnabod gan yr enwau mawr yn y byd mapio rhyngwladol.

Er mwyn adeiladu map o Gymru yn iaith Cymru rydym wedi tynnu data agored trwyddedig, meddalwedd arbennig a dogfennaeth arbenigol oddi ar OpenStreetMap. Mae hyn yn dilyn gwaith gan gryn dipyn o gyfranogwyr ledled y byd, ac felly mae ein dyled ni yn fawr iddynt. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Uned Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru sydd wedi ariannu’r gwaith cynnar yma sydd ar gychwyn gennym.

Adeiladu ar y map

Mae’r map hwn ar weinydd prototeip sydd yn rhoi cyfle i chi roi eich bysedd – neu eich llygoden – ar y tir ac i dynnu i mewn ac allan yn ôl yr angen. Dw i wrthi yn datblygu’r prosiect yma ar-lein ac i ddweud y gwir dw i’n hynod hapus gyda’r hyn rydym ni wedi medru cyflawni hyd yn hyn.

Serch hynny, efallai welwch chi ambell i bwbach neu nam wrth imi ddatblygu’r wefan ymhellach, sydd yn parhau i arddangos ambell i ardal sydd angen datblygu pellach.

Yn wir, wrth imi ysgrifennu’r blog hwn, rydym newydd dderbyn pecyn o wybodaeth werthfawr tu hwnt gan Swyddfa Comisiynydd Y Gymraeg sy’n ffrwyth blynyddoedd lawer o waith.  Dyma enwau lleoedd dros Gymru gyfan; o’r dinasoedd mwyaf hyd at y pentrefi lleiaf oll, ac sydd wedi ei drwyddedi trwy Drwydded Agored y Llywodraeth.

Mi fyddaf yn cyflwyno nodwedd arall yn fuan iawn, sef y gallu i ddefnyddio a mewnosod y map hwn fel rhan o unrhyw wefan.

Gwella’r data

Dyma’r adran i chi petaech am wybod mwy am sut i wella’r wybodaeth sydd gennym ni ar ein map OSM ni – Map i Gymru – hyd yma.

Mae’r data newydd yn cael ei fewnforio bob nos. Er mwyn cyflymu’r broses,  mae ambell i newid bach ar wedd y map ei hun hefyd yn cael ei wneud o flaen llaw.

Buasai gan y gronfa ddata berffaith tag name:cy ar gyfer pob eitem yn barod.  Ni bell ffordd o fod yna eto!

Yn y cyfamser mae’r system dw i wedi datblygu yn defnyddio’r tagiau name:cy ac ambell i tag ‘name‘ hefyd (sef yr hyn sy’n dynodi beth mae’r cyfranwyr hyd yma wedi ystyried i fod yn ‘enw cyffredinol’).

name:cy sydd efo’r flaenoriaeth.  Petaech am ychwanegu enw yn Gymraeg, golygwch y map ar osm.org ac ychwanegwch tag name:cy wedi i chi gofrestru fel defnyddiwr newydd (os nad ydych chi wedi cofrestru eto).  O gymryd bod eich gwaith golygu yn cael ei dderbyn gan y gymuned, bydd y gwaith hwn yn diweddaru ein map Cymraeg ni dros nos.

Diolch i’r drefn mae nifer o enwau :cy yn bodoli yn barod.

Yr her yw, bod rhai o’r enwau buasem am ddefnyddio dim ond ar gael wrth ddefnyddio’r tag name. Hynny yw, mae gan nifer o lefydd sydd yn berchen ar enw Cymraeg yn barod [megis Llanelli] ddim o reidrwydd yn eistedd yn y set data name:cy. Nid yw cyfranogwyr traddodiadol OSM wedi mynd i’r drafferth o ychwanegu’r tag:cy i enwau sydd yn Gymraeg megis Morfa Nefyn, Abersoch, a’r nifer fawr o lefydd tebyg. Dyna pham rydym ni eich angen chi!

Ceisiais baratoi gwahanol fathau o’r map gan ddefnyddio gwahanol setiau data. Mae caniatáu’r holl enwau yn difetha’r ddelwedd o gael map Cymraeg. Ond wrth gael gwared ar y tag name…wel roedd hanner y llefydd wedi diflannu’n llwyr!

Felly dw i wedi gosod system er mwyn defnyddio name ar gyfer y mathau yma o lefydd: (Er gwybodaeth, dw i wedi rhoi enw y maes ar system osm.org mewn cromfachau.)

 • annedd/ adeilad unigryw (isolated_dwelling)
 • fferm (farm)
 • sgwâr (square)
 • pentrefan (hamlet)
 • cymdogaeth (neighbourhood)
 • pentref (village)
 • tref (town)
 • ynys (island)
 • ardal leol (locality)

Ar gyfer elfennau arall rydw i hefyd wedi defnyddio rhestr wen a rhestr ddu; e.e. mae ‘Ysgol’, ‘Capel’ ac ‘Eglwys’ ar y rhestr wen: bydd y map angen y rheiny!

Yn naturiol, bydd grym name:cy yn disodli pob ystyriaeth uchod.  Ychwanegwch enwau Cymraeg ar y tagiau name:cy pan welwch chi ddiffyg hynny. A gyda llaw bydd eich mewnbwn ar gael ar draws y byd ar yr holl fapiau sy’n defnyddio OpenStreetMap.

Defnydd ac apiau yn y dyfodol agos

Mae’r hyn welwch chi nawr dim ond yn un ap posib sy’n defnyddio’r data Cymraeg er mwyn arddangos map o Gymru.

Bydd gwefannau ac apiau eraill yn gallu gweithio gyda’r gweinydd map mewn sawl ffordd.

Mae creu map o’r fath yn cynnig posibiliadau cyffrous ym mhob math o feysydd;

 • dysgu
 • fforio
 • chwarae
 • ymchwil
 • cyfathrebu
 • mordwyo [bydd yn ein harwain ni i un cyfeiriad yn arbennig o bosib…cadwch i ddarllen ein blog am ddiweddariadau cyson!]

Map o Gymru (gan fwyaf) yn Gymraeg

Nid yw’r data yn hollol gywir na chyflawn eto! Cyfrannwch i’r diweddariad nesaf. Data ar y map Ⓗ Cyfranwyr OpenStreetMap

Cyhoeddwn ein bod wedi cwblhau rhan gyntaf ein prosiect ‘Map i Gymru‘ : os ewch chi i openstreetmap.cymru fe welwch chi fap o Gymru gyda enwau lleoedd yn Gymraeg (gan fwyaf). 

Mae’r map hwn yn tynnu data oddi wrth gronfa ddata byd-eang OpenStreetMap ac yna’n edrych am bethau (megis ffyrdd, pentrefi, adeiladau a.y.y.b) sydd efo enw Cymraeg [wedi’i ddynodi yno gan enw: cy].  Gan lawer o’r nodweddion eisoes enw Cymraeg wedi ei ddynodi, ond yn anffodus mae yna lawer yn fwy sydd heb gael eu nodi yn Gymraeg eto.

Ar gyfer y nodweddion nad sydd yn berchen ar enw Cymraeg (eto!), naill ai nad yw’r enw yn ymddangos o gwbl (sef y rheswm bod y map yn edrych braidd yn wag ar hyn o bryd) neu ddefnyddiwn yr enw sydd eisoes wedi ei ddynodi.  Efallai bod yr enw yna’n Saesneg, efallai bod yr enw’n Gymraeg – neu ambell waith mae’r enw yn gyfredol yn y ddwy iaith fel sydd yn digwydd yn Aberystwyth!

Gallwn ddatgan hefyd bod y rheolau rydym yn dilyn braidd yn gymhleth yn hyn o beth, felly rydym wedi gofyn i’n datblygwr Carl Morris i esbonio hynny’n fwy trylwyr yn ei flogiad ef – a fydd yn ymddangos ar y wefan yma cyn bo hir gobeithio.

Fodd bynnag, peidiwch ag oedi, edrychwch ar y map yma nawr.

Fe fydd unrhyw olygu o gronfa ddata fyd-eang openstreetmap.org yn ymddangos ar ein gwefan openstreetmap.cymru ni y diwrnod canlynol.

Felly, pe baech wedi arfer gyda OSM ac yn wir am ychwanegu mwy o enwau Cymraeg gyda’r tag  enw:cy yna cewch amdani os gwelwch yn dda! Fe fyddwn ni yn parhau gyda’r gwaith o ddarparu cefnogaeth i bobl Cymru sydd am gyfranogi i’r map dros yr wythnosau nesaf, felly dilynwch y wefan yma er mwyn cofrestru i dderbyn diweddariadau ebyst.

Diweddariad #MapioCymru

Rydym eisoes wedi cyhoeddi ar y blog yma ein bod wedi derbyn arian gan Lywodraeth Cymru er mwyn cynhyrchu rhyngwyneb Cymraeg ar-lein o OSM.

Adroddiad Cynnydd Sefydliad Data Caerdydd

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi penodi datblygwr ar gyfer ein prosiect #MapioCymru: mae Carl Morris wedi cytuno i ddatblygu ein peilot o ryngwyneb Cymraeg ar gyfer OSM.

Yn ddiweddar, mae Carl wedi dechrau gweithio’n llawrydd o dan ei enw morris.cymru ar ôl bod yn un hanner y bartneriaeth lwyddiannus Native HQ. Ganddo gefnfor o brofiad yn y Gymraeg, ac mae’n awyddus i droi ei golygon ar y dirwedd o fapio Cymru yn 2018!

Croeso i’r tîm Carl. : )

TARGED

Cyfarfod Comisiynydd y Gymraeg…

 • Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi bod yn casglu a safoni enwau lleodd.

Yn unol â’n targedau Llywodraeth Cymru, cyn gynted y cawsom y newyddion am y dyfarniad grant ym mis Hydref fe wnaethom trefnu cyfarfod yn swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, sefydliad sydd wedi ysbrydoli llawer o arloesedd ieithyddol.

Rydym hefyd mewn cysylltiad gyda’r Llyfrgell Genedlaethol – cartref Cynefin – sydd yn meddu ar unigolion sydd eisoes yn aelodau o’r gymuned GovCamp Cymru ac sydd erbyn hyn yn gofalu am waddol y prosiect yna. Yn anorfod felly, roedd angen i’n gwaith ymchwil sicrhau beth sydd eisoes ar gael fel nad oes unrhyw ddyblygu diangen o ddata.

BYDDWN HEFYD…

Yn ystod mis Ionawr, byddwn yn:
– cyhoeddi ein cynllun peilot rhyngwyneb iaith Gymraeg
-mynychu haciaith ac annog datblygwyr i wneud defnydd o OSM
-dechrau annog sefydliadau a chymunedau yng Nghymru i wneud defnydd o’r llwyfan.

Mae’n amser #MapioCymru!

Mae Sefydliad Data Caerdydd yn llwyr ymroddedig i Gymru gyda #miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.